Cây gia phả họ Trần Ngọc

Đang cập nhật…

.
└── Cụ Trần Ngọc Thọ/
  └── Cụ Trần Ngọc Trang/
    ├── Cụ Trần Ngọc Kính/
    │  ├── ...
    │  ├── Ông Trần Ngọc Bình
    │  ├── ...
    │  ├── Ông Trần Ngọc Yên
    │  ├── Bà Trần Thị Hiền
    │  ├── Bà Trần Thị Thảo
    │  └── Bà Trần Thị Hảo
    ├── Cụ Trần Thị Sinh/
    │  ├── ...
    │  ├── ...
    │  └── ...
    ├── Cụ Trần Thị Nghĩa/
    │  ├── ...
    │  ├── ...
    │  └── ...
    ├── Cụ Trần Ngọc Giám/
    │  ├── Ông Trần Ngọc Giang
    │  ├── ...
    │  ├── ...
    │  └── ...
    ├── Cụ Trần Ngọc Kiên/
    │  ├── Ông Trần Ngọc Lộc
    │  ├── Ông Trần Ngọc Quân
    │  ├── ...
    │  └── ...
    ├── Cụ Trần Thị Quảng/
    │  ├── ...
    │  └── ...
    └── Cụ Trần Ngọc Chung/
      ├── Bà Trần Thị Hương
      ├── Ông Trần Ngọc Nam
      └── Ông Trần Ngọc Đức Anh